Normes de Convivència

Normes Generals de Convivència

 1. Les entrades i eixides al centre es realitzaran puntual i correctament.
 2. Les portes d’entrada al centre es tancaran a les 9.10’ del matí i a les 15.40’ de la vesprada.
 3. Les faltes d’assistència seran justificades mitjançant un volant metge i/o pels pares o tutors.
  • Sols es podrà eixir del centre en l’hora d’esplai i presentant degudament complimentat i signat el model d’autorització d’eixides del centre.
 4. El temps d’esplai està dins l’horari lectiu. Independentment de la responsabilitat individual, l’equip docent s’encarregarà de la seua vigilància.
 5. Durant el temps dedicat a l’esplai s’utilitzaran prioritàriament els patis del centre. Si s’ha de romandre a les classes serà amb la presència del mestre/a responsable.
 6. No jugar amb llums ni aixetes.
 7. L’ús de les pistes es regirà pels horaris i les normes redactades a principi de curs. Qualsevol modificació es farà amb el coneixement i l’autorització del Cap d’Estudis.
 8. Els usuaris de serveis complementaris com el menjador escolar, ens comprometem a complir les normes que dicten els òrgans competents (veure acords de la Comissió de Menjador).
 9. Mantenir el centre en bones condicions és una tasca en la que tots i totes hem de col·laborar, per tant ens comprometem a:
  • Utilitzar les papereres i col·laborar en la neteja de patis.
  • Respectar en tot moment els arbres i plantes que l’envolten.
  • No llançar pedres ni objectes que puguen tenir perill.
  • Mantenir els serveis en òptimes condicions higièniques pel bé de tots i totes.
  • No consumir productes nocius per a la salut.
  • No romandre en els diferents corredors de l’escola en les hores de classe.
  • No eixir de classe durant el canvi de professor/a.
  • Assumir les tasques d’encarregat/da que s’assignen.
 10. Mantindrem una actitud responsable davant el propi treball i el dels altres.
 11. Conservarem l’aula com a lloc de feina i convivència amb un aspecte ordenat i net que permeta un ús agradable.
 12. Arreplegar el material i equip sempre que s’acaben les classes, tant de matí com de vesprada.
 13. Anirem a classe amb els llibres, material,..., necessari per a desenvolupar la nostra tasca.
 14. Tindrem cura del material i els demés elements que existeixen en les diferents classes i dependències del centre. El material d’ús comú, s’utilitzarà segons les normes establertes per les diferents classes i òrgans de participació de l’escola.
 15. Observarem una sana higiene personal.
 16. Si trenquem o ocasionem desperfectes al material per utilitzar-lo incorrectament ens comprometem a compensar econòmicament al centre.
 17. L'escola no es responsable dels aparells electrònics que els alumnes porten al col·legui (mòvil, mp3, Ipod..) No es consideren material escolar.
Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es