Normes de Funcionament

Entrades, eixides i menjador

Per tal d’anar millorant el funcionament general del centre, voldríem recordar-vos algunes de les normes d’entrades, eixides i menjador:

  1. Als xiquets/es se’ls ha d’acompanyar únicament fins a la porta exterior del centre i han de baixar l’escala soles per tal de potenciar la seua autonomia personal.
  2. L’hora d’entrada són les 9 del matí i les 15:30 de la vesprada (si torneu per les extraescolars), és important respectar la puntualitat.
  3. Si els/les xiquets/es necessiten eixir de l’escola al llarg del matí només poden fer-ho en el temps de pati d' 11:30 a 12:15 a Infantil i de 11:45 a 12:15 Primària la corresponent autorització signada.
  4. L'horari d'atenció a pares/mares és els dilluns de 17:00 a 18:00 . Si necessiteu tractar algun assumpte urgent fora d’aquest horari demaneu una cita i eviteu fer-ho en les hores d’entrada.
  5. L’alumnat que vullga utilitzar el servei de menjador en dies solts ho haurà de comunicar a les 9 del matí a l'encarregat del menjador.
  6. Si els/les alumnes fixes del menjador no van a utilitzar-lo algun dia solt, també han de comunicar-ho a les 9 del matí a l'encarregat del menjador.
  7. Per participar a les activitats extraescolars, cal comunicar-ho a Direcció de centre a principi de curs. Aquells alumnes que es queden dies solts al menjador, no poden participar a les activitats extraescolars per qüestions d'organització.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Per a parlar amb la mestra: els dilluns de 17:00 a 18:00

He de ser puntual

Baixe soles l’ escala

DEIXA’M FER-ME GRAN

Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es