Normes de Funcionament

Entrades, eixides i menjador

Per tal d’anar millorant el funcionament general del centre, voldríem recordar-vos algunes de les normes d’entrades, eixides i menjador:

  1. Als xiquets/es se’ls ha d’acompanyar únicament fins a la porta exterior del centre i han de baixar l’escala soles per tal de potenciar la seua autonomia personal.
  2. L’hora d’entrada són les 9 del matí i les 15:30 de la vesprada (si torneu per les extraescolars), és important respectar la puntualitat. En cas d'arribar tard, podeu entrar al llarg del matí, sempre intentant que siga als canvis de classes. L'alumne baixarà soles i anirà directe a la seua classe. 
  3. Si els/les xiquets/es necessiten eixir de l’escola al llarg del matí només poden fer-ho en el temps de pati d' 11:30 a 12:15 a Infantil i de 11:45 a 12:15 Primària la corresponent autorització signada.
  4. L'horari d'atenció a pares/mares és els dilluns de 17:00 a 18:00 . Si necessiteu tractar algun assumpte urgent fora d’aquest horari demaneu una cita i eviteu fer-ho en les hores d’entrada.
  5. L’alumnat que vullga utilitzar el servei de menjador en dies solts ho haurà de comunicar a les 9 del matí a l'encarregat del menjador.
  6. Si els/les alumnes fixes del menjador no van a utilitzar-lo algun dia solt, també han de comunicar-ho a les 9 del matí a l'encarregat del menjador.
  7. Per participar a les activitats extraescolars, cal comunicar-ho a Direcció de centre a principi de curs. Aquells alumnes que es queden dies solts al menjador, no poden participar a les activitats extraescolars per qüestions d'organització.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Per a parlar amb la mestra: els dilluns de 17:00 a 18:00

He de ser puntual

Baixe soles l’ escala

DEIXA’M FER-ME GRAN

Col·legi Públic Sagrada Família · C/ Joan Fuster, 4 - 03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 966 908 165 · 03006281@edu.gva.es